Konkurs: Za co lubisz serwis Deccoria.pl

Data publikacji: 2017-08-11 17:00:00

Jedna z naszych Użytkowniczek napisała kiedyś: "Deccoria to nie tylko zmiana w naszych wnętrzach domów i ogrodów ale także zmiana w życiu wielu z nas". Bardzo nas te słowa wzruszyły i jeszcze raz ogromnie za nie dziękujemy!

Konkurs: Za co lubisz serwis Deccoria.pl

Jesteśmy bardzo ciekawi, za co lubicie nasz serwis? Na najciekawsze odpowiedzi czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sklep Meble.pl.

Co zrobić, aby wziąć udział w naszym urodzinowym konkursie?

W okresie od 11.08.2017 - 10.09.2017 prześlij na adres konkurs@deccoria.pl odpowiedź na pytanie:

Za co lubisz serwis Deccoria.pl?

***


W wiadomości załącz również:
-  dane osobowe: imienię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że:
1) zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu „Za co lubię serwis Deccoria.pl” dostępnym pod adresem …… i akceptuję jego postanowienia,
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków) moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.”


Konkurs trwa od 11.08. 2017  do dnia 10.09.2017 do godziny 23:59:59.
Powodzenia !!!

  

I miejsce* komplet: szafka z trzema szufladami oraz szafka z sześcioma szufladami

2 wyróżnienie:* szafka z sześcioma szufladami

Do każdej nagrody w prezencie oryginalna torba na zakupy.

Fundator nagród:

REGULAMIN KONKURSU
"'Za co lubisz serwis Deccoria.pl"  


I.    Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Za co lubisz serwis Deccoria.pl” (zwany dalej ,,Konkursem”) organizowany jest przez Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest MEBLE.PL spółka akcyjna z siedzibą z siedzibą w Rzeszowie, Ul. Langiewicza 33, 35-021 Rzeszów  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sadowym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435035 , NIP: 517-027-26-45 zwana dalej „Fundatorem”).
3. Konkurs rozpoczyna się 11.08. 2017 roku i trwa do dnia 10.09.2017 roku do godziny 23:59:59.
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej serwisu Deccoria.pl, pod adresem http://deccoria.pl/warto-zobaczyc/urodziny-deccoriapl-konkurs-za-co-lubisz-serwis-deccoria-pl-,43,2743.html,  zwanej dalej („Stroną Konkursową”).
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Konkurs odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria (zwana dalej „Uczestnikiem”):
1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu;
2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) wykonała i przesłała zadanie konkursowe.
8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 3 Uczestników, którzy otrzymują nagrodę, o której mowa w ust. 26 pkt. 1 Regulaminu oraz 1 Uczestnika, który otrzyma nagrodę, o której mowa w ust. 26 pkt. 2 Regulaminu, których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 12 pkt. 1 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie (zwani dalej „Laureatami”).
9. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
10. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu.
11.  Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową”) powołana w tym celu przez Organizatora.

II.    Warunki Uczestnictwa
12.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) wykonanie zadania konkursowego, tj.:
i.  zalogowanie się w serwisie www.deccoria.pl lub dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie http://deccoria.pl/rejestracja/,
ii. wysłanie w terminie do 10.09.2017 r. do godziny 23:59:59 (decyduje data przyjęcia wiadomości przez serwer pocztowy Organizatora) pod adres konkurs@deccoria.pl, wiadomości e-mail zawierającej:
i. dane osobowe Uczestnika w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numeru telefonu,
ii.
odpowiedzi na pytanie: Za co lubisz serwis Deccoria.pl?
iii.  oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu „Za co lubie serwis Deccoria.pl” dostępnym pod adresem …… i akceptuję jego postanowienia,
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków) moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.”
13.Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:
1)  wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata,
2) jest wyłącznym twórcą Materiału oraz posiada majątkowe prawa autorskie do przesłanego Materiału, oraz gwarantuje, że przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
3)  Materiał został przygotowany na potrzeby Konkursu, a także, że nie został wcześniej opublikowany, ani nie miało miejsce jego rozpowszechnienie w ramach innych konkursów lub innych podobnych wydarzeń organizowanych przez podmioty trzecie,
4) z chwilą przesłania Materiału, niezależnie od licencji udzielanej w związku z zaakceptowaniem regulaminu serwisu www.deccoria.pl, udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
c) zwielokrotnianie, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,
d) wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,
e)  w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału,
f) rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,
g) wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora (każdego z nich z osobna).
14. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz oraz, w przypadku uznania go za Laureata, może otrzymać tylko jedną nagrodę
15. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Materiały, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy jego publikacji w przypadku, gdy uzna, że treść Materiału narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku gdy Materiały zawierają treści reklamujące konkurentów Organizatora lub partnerów Organizatora lub produkty konkurentów Organizatora lub partnerów Organizatora.
17. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych Uczestnika.
18. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail:konkurs@deccoria.pl

III.    Rozwiązanie Konkursu

19. Wyłonienie Laureatów nastąpi do dnia 15.09. 2017 r.
20. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
1)  nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
2)  wyłonienie Laureatów,
3)   rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
21. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których Materiał zostanie oceniony najwyżej przez Komisję Konkursową.
22. Wyłaniając osoby nagrodzone Komisja Konkursowa kierować będzie się w szczególności poziomem kreatywności oraz estetyki nadesłanych Materiałów.
23. Informacje o  Laureatach, tj. imię, nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu 3 dni roboczych od daty  ich wyłonienia. 
24. O przyznaniu nagród Laureaci zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty  ich wyłonienia, na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana wiadomość, o której mowa w ust. 12 pkt 2 Regulaminu.
25. W przypadku:      
1) nieodebrania przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub
2) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Laureata postanowień Regulaminu lub
3)  braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 14 dni od dnia wyłonienia Laureata,
Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata oraz prawo do otrzymania nagrody, a nagroda zostanie przekazana kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

IV.    Nagrody

26.    Nagrodami w Konkursie są:
1) nagroda główna: zestaw
szafka z trzema szufladami  oraz szfka z sześcioma szufladami: model:MDF, producent:meble.pl
2) 2 x nagroda pocieszenia: szafka z sześcioma szufladami  model: MDF, producent:meble.pl
27. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe lub na ich równowartość pieniężną.
28. Każdy Laureat ma prawo tylko do jednej nagrody, o której mowa powyżej.
29. Laureat, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
30. Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
31. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Laureat traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
32. Organizator roześle nagrody pocztą lub pocztą kurierską, na adres zamieszkania Laureata na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od daty publikacji listy Laureatów na Stronie Konkursowej.

V. Postanowienia końcowe
33. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail, ogłoszenia wyników Konkursu realizacji przesyłek nagród oraz rozpatrzenia reklamacji.
34. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w przesłanego w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora (konkurs.info@firma.interia.pl) lub w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 – 946 Kraków.
35. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
36.    Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu konkursowym.
37.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
38.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty opublikowania listy Laureatów na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
39. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – nazwa konkursu” – os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
40. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.
41.    Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
42. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
43. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).
44. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Suma punktów: 0

Dodaj komentarz

Wasze komentarze (3)
bozka44

Autor: bozka44
Data: 2017-08-16 13:13:00
Troche nie rozumiem dlaczego, aby wziac udzial w Waszych konkursach, trzeba koniecznie mieszkac w Polsce. mysle, ze jest nas tutaj wiecej osob, ktore mieszkaja gdzie indziej. Jesli jest to byc moze podyktowane rodzajem nagrod i jest problem, aby poslac je za granice, to mysle, ze wiele z nas ma w Polsce kochane osoby, ktore chetnie obdarzylyby. .
ola_k

Autor: ola_k
Data: 2017-08-14 11:59:47
Dziękujemy za czujność, w treści ogłoszenia o konkursie namieszał chochlik drukarski i faktycznie wkradł się błąd - konkurs trwa do 10.09. Serdecznie zapraszamy do udziału :)
agatarn

Autor: agatarn
Data: 2017-08-12 21:34:58
W tekście jest błąd . W dacie do kiedy jest konkurs. AT