Konkursy

KONKURS: Pokaż ulubiony kącik dziecka w domu WYNIKI

Każdy z nas ma swoje ulubione miejsce w domu, dzieci również. Może to być kącik do zabawy urządzony w salonie, wygodny fotel albo biurko, które nie zawsze musi służyć jedynie do nauki. A może ulubionym miejscem waszych pociech jest cały ich pokój? Prześlijcie zdjęcie, do wygrania czekają super nagrody! 

REKLAMA

Pochwal się ulubionym miejscem swojego dziecka w domu i wygraj jeden z 3 zestawów ufundowanych przez markę Activejet.

*** 

Konkurs trwa od 09.09.2020 do 02.10.2020 do godziny 23:59:59. 

W okresie od 09.09.2020 do 02.10.2020 prześlij do nas za pomocą poniższego formularza konkursowego zdjęcie (własnego autorstwa) ukazujące ulubione miejsce swojego dziecka w domu.

W miejscu "Twoja odpowiedź konkursowa"- wpisz, dlaczego to właśnie ten kącik, zdaniem malucha, jest najlepszy! Czekają na was super nagrody.

 WYNIKI KONKURSU

I miejsce: zasłony Lukrecja jasnoszara, koc Fruits, lampka biurkowa Loly, wentylator UltraSilent WSS-100BPL.

Oto ulubiony kącik pierwszoklasisty. Nie mogliśmy doczekać się rozpoczęcia roku szkolnego, a że Staś jest wielkim fanem dinozaurów nie mogło ich zabraknąć również w tym miejscu

Autor: Agnieszka

II miejsce: koc Fruits, lampka biurkowa Nicole, lampa wisząca Sisi.

To pokój mojego synka, a właściwie jak się śmiejemy - schowek, gdyż ma zaledwie 2,4 na 2,7 m. Ale to tu Jaś spędza radośnie każdy dzionek bawiąc, ucząc się i poznając świat. To tu ma wszystko co lubi - ukochane pluszaki, leśne motywy i przygodowe książeczki. Tu ma własne biureczko do rysowania szalonych stworów i kawałek podłogi do tworzenia odjazdowych budowli. To tu ma przytulne łóżko, w którym zasypia z głową pełną marzeń i budzi się z uśmiechem na ustach. Bo nie metraż się w pokoju liczy, a serce w niego włożone :)

Autor: Monika

III miejsce: lampka biurkowa Nero, lampa wisząca Holly.

Mój syn uwielbia swój pokój. To właśnie tu nauczył się chodzić, bawić i czuję się w tym miejscu najbezpieczniej. Stworzyliśmy mu miejsce do zabaw, odpoczynku i rozwoju, w tej chwili największą furorę rogi jego domek piętrowy w którym kreatywnie rozwija swoje umiejętności :)

Autor: Ewelina

Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie.

Ze zwycięzcami skontaktujemy się za pośrednictwem wiadomości mailowej.

Konkurs jest nieaktywny.

KONKURS: Pokaż ulubiony kącik dziecka w domu

Pokaż ulubiony kącik dziecka w domu. Wyślij zdjęcie i wygraj nagrody ufundowane przez firmy Activejet i Tuckano.

Przesłany plik musi być w jednym z formatów: JPG, JPEG, GIF, PNG i nie może przekraczać 10 MB
 • Administrator danych dla celów organizacji konkursu: Grupa Interia.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a więcej »

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: IOD@firma.interia.pl więcej »

  Cel oraz podstawa przetwarzania danych: zgoda na uczestnictwo w konkursie organizowanym przez administratora danych oraz ich przetwarzanie na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu

  Informacje o dobrowolności podania danych: podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w konkursie, w tym weryfikacji przez administratora danych, czy uczestnik spełnia warunki udziału w konkursie oraz do jego przeprowadzenia zgodnie z regulaminem konkursu

  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: każdy uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i rezygnację z uczestnictwa w konkursie, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem

  Odbiorcy danych: dane mogą zostać przekazane podmiotom dokonujących na zlecenie administratora danych czynności związanych z organizacją konkursu (np. wysyłka nagród)

  Okres przechowywania danych: dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a następnie, poza danymi zwycięzców konkursu, zostaną poddane anonimizacji; dane zwycięzców konkursu będą przetwarzane po zakończeniu konkursu w celach ewentualnego wykonywania licencji udzielonej zgodnie z regulaminem konkursu, w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia) oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (podatkowego i rachunkowości)

  Prawa podmiotu danych: prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także inne prawa, których opis znajduje się tutaj

 • Strona korzysta z reCAPTCHA. Polityka prywatności Google, Warunki korzystania z usługi.

Konkurs został zakończony.

Dziekujemy uczestnikom za zgłoszenia.

REGULAMIN KONKURSU „Ulubiony kącik dziecka w domu”  

I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Pokaż kącik dziecka w domu" (zwany dalej ,,Konkursem”) organizowany jest przez Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Firma Action S.A. (wpisać dane firmy)
3. Konkurs rozpoczyna się 09.09.2020 roku i trwa do dnia 02.10.2020 roku do godziny 23:59:59.
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej serwisu Deccoria.pl, pod adresem https://deccoria.pl/artykuly/konkursy, zwanej dalej („Stroną Konkursową”). 
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
6. Konkurs odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria (zwana dalej „Uczestnikiem”):
1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu;
2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) wykonała i przesłała zadanie konkursowe. 
8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 3 Uczestników, którzy otrzymują nagrodę, o której mowa w ust. 26 pkt. 1 Regulaminu, których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 13 pkt. 1 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie (zwani dalej „Laureatami”).
9. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
10. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu.
11.  Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową”) powołana w tym celu przez Organizatora.

II.    Warunki Uczestnictwa
12.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) wykonanie zadania konkursowego, tj.:
i. przesłanie za pośrednictwem formularza konkursowego zdjęcia ukazującego ulubiony kącik dziecka w domu oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu konkursowym, zdjęcie powinno przedstawiać jedynie wnętrze, nie powinien być na nim widoczny wizerunek dziecka ani innej osoby,
iii. akceptacja regulaminu konkursowego
13.Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:
1)  wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata,
2) jest wyłącznym twórcą Materiału oraz posiada majątkowe prawa autorskie do przesłanego Materiału, oraz gwarantuje, że przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
3)  Materiał został przygotowany na potrzeby Konkursu, a także, że nie został wcześniej opublikowany, ani nie miało miejsce jego rozpowszechnienie w ramach innych konkursów lub innych podobnych wydarzeń organizowanych przez podmioty trzecie,
4) z chwilą przesłania Materiału, niezależnie od licencji udzielanej w związku z zaakceptowaniem regulaminu serwisu www.deccoria.pl, udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
c) zwielokrotnianie, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,
d) wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,
e)  w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału,
f) rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,
g) wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora (każdego z nich z osobna).
14. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie kilka razy, w przypadku uznania go za Laureata, może otrzymać tylko jedną nagrodę 
15. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Materiały, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy jego publikacji w przypadku, gdy uzna, że treść Materiału narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku gdy Materiały zawierają treści reklamujące konkurentów Organizatora lub partnerów Organizatora lub produkty konkurentów Organizatora lub partnerów Organizatora.
17. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych Uczestnika.
18. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail:konkurs@deccoria.pl 

III.    Rozwiązanie Konkursu
19. Wyłonienie Laureatów nastąpi do dnia 05.10.2020r.
20. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa. Zadaniem Komisji będzie w szczególności: 
1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
2) wyłonienie Laureatów,
3) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
21. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których Materiał zostanie oceniony najwyżej przez Komisję Konkursową. 
22. Wyłaniając osoby nagrodzone Komisja Konkursowa kierować będzie się w szczególności poziomem kreatywności oraz estetyki nadesłanych Materiałów. 
23. Informacje o  Laureatach, tj. imię, nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu 3 dni roboczych od daty  ich wyłonienia.  
24. O przyznaniu nagród Laureaci zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty  ich wyłonienia, na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana wiadomość.
25. W przypadku:       
1) nieodebrania przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub
2) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Laureata postanowień Regulaminu lub 
3) braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 14 dni od dnia wyłonienia Laureata, 
Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata oraz prawo do otrzymania nagrody, a nagroda zostanie przekazana kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

IV. Nagrody
26. Nagrodami w Konkursie są:

I miejsce: ZESTAW: 2 szt. zasłon Lukrecja jasnoszara wzór 1 szt. koc Fruits kolor morski 1 szt. lampka biurkowa Loly grey 1 szt. wentylator WSS-100BPL. Wartość zestawu: 846,88 PLN

II miejsce: ZESTAW:  1 szt. koc Fruits kolor pestka słonecznika 1 szt. lampka biurkowa Nicole white 1 szt. Lampa wisząca SISI. Wartość zestawu: 497,9 PLN

III miejsce: ZESTAW: 1 szt. lampka biurkowa Nero white 1 szt. Lampa wisząca Holly 6 white. Wartość zestawu: 313,00 PLN

27. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe lub na ich równowartość pieniężną. 
28. Każdy Laureat ma prawo tylko do jednej nagrody (zestawu), o której mowa powyżej.
29. Laureat, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. 
30. Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 
31. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Laureat traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
32. Organizator roześle nagrody pocztą lub pocztą kurierską, na adres zamieszkania Laureata na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od daty publikacji listy Laureatów na Stronie Konkursowej. 

V. Postanowienia końcowe
33. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu.

34. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.

35. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

36. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu konkursowym. 
37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację. 
38. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty opublikowania listy Laureatów na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
39. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – nazwa konkursu” – os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
40. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. 
41. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 
42. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 
43. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).
44. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

REKLAMA

Wasze komentarze (0)

Brak komentarzy

Polecane artykuły

Ostatnio spodobało się

Informacja

Nie możesz dodać komentarza do tej treści. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.

Edytuj komentarz

Usuń komentarz

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz do artykułu "KONKURS: Pokaż ulubiony kącik dziecka w domu WYNIKI"? Tej operacji nie można cofnąć.

Wyślij mailem

Informacja

Zgłoś nadużycie

Informacja

To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.
REKLAMA

Wyłącz to powiadomienie

Nie będziesz już więcej otrzymywać powiadomień do tego zdarzenia.
Państwa przeglądarka jest nieaktualna. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, wygodę i komfort użytkowania w tej witrynie, proszę zaktualizować swoją przeglądarkę.
Polub nas, aby otrzymywać niezliczone pomysły wprost na swoją tablicę!

Edycja zdjęcia

Obróć

Informacja

Zaloguj się

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najciekawsze artykuły oraz inspiracje z serwisu Deccoria.pl

Powiadomienia

Informacja

Nie możesz wykonać tej akcji. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.