Konkursy

Konkurs Wielkanocny Zając

Z okazji świąt Wielkanocy, wspólnie z serwisem SMAKER.PL oraz CZATeria.pl przygotowaliśmy dla Was KONKURS. Aby wziąć w nim udział, należy wykonać tylko TRZY zadania.
REKLAMA

1.    W serwisie CZATeria.pl, w temacie pokoju „Wielkanocny Zając” umieściliśmy pytanie, na które oczywiście trzeba udzielić odpowiedzi. Liczymy na Waszą pomysłowość!

2.    W serwisie DECCORIA.PL Waszym zadaniem jest umieszczenie galerii ze zdjęciem/zdjęciami koszyczka wielkanocnego. W opisie galerii należy zamieścić informację: "galeria zgłoszona w konkursie Wielkanocny Zając";

3.    W serwisie SMAKER.PL, na zdjęciu w jednym z artykułów w dziale Smaczki, ukryty został zając. Należy podać tytuł artykułu z ukrytym zającem oraz odpowiedzieć na pytanie: Czym jest sztuka Latte Art? Poszukując zająca, możecie przy okazji znaleźć przepis na smaczną, wielkanocną potrawę.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
- nick używany w serwisie Deccoria.pl oraz link do konkursowej galerii;
- nick używany w serwisie smaker.pl, tytuł artykułu , w którym został ukryty wielkanocny zając oraz odpowiedź na pytanie: Czym jest sztuka Latte Art?
- nick używany w serwisie CZATeria.pl oraz odpowiedź na pytanie znajdujące się w temacie pokoju ”Wielkanocny Zając”

Zgłoszenia przesyłamy na adres czat@firma.interia.pl

Do wygrania mamy dla Was 3 BLENDERY firmy Bosch oraz zestawy gadżetów serwisów Deccoria.pl, CZATeria.pl i Smaker.pl.

Konkurs rozpoczyna się 20.04.2011 i trwa do 28.04.2011.


Dokładne warunki przesyłania konkursowych zgłoszeń, znajdują się w regulaminie a więc koniecznie należy się z nim zapoznać!

ŻYCZYMY POWODZENIA! :)

_______________________________________________________________________________________

Uwaga:
 
Zwycięzcami w naszym konkursie zostali:

Pan Mariusz - Żelazków

Pani Patrycja - Chrzanów

Pani Ania - Warszawa

Gratulujemy!


 

Agnieszka Śliwińska z Redakcja Deccoria.pl

REGULAMIN KONKURSU
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wielkanocny Zając" (zwanego dalej "Konkursem"), jest spółka INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (zwana dalej -Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się od godziny 15:00:00 dnia 20.04.2011 roku i trwa do godziny 23:59:59 dnia 28.04.2011 roku.
3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie http://czateria.interia.pl/czat-magazyn/konkursy, http://deccoria.pl, http://smaker.pl/smaczki/news
4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe i wykonają zadania konkursowe określone w pkt. III.
II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3. Biorąc udział w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.czateria.interia.pl, www.deccoria.pl, www.smaker.pl
Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. Posiadanie aktywnego konta użytkownika w serwisie smaker.pl, deccoria.pl i CZATeria.pl
b. Umieszczenie galerii w serwisie deccoria.pl ze zdjęciami koszyczka wielkanocnego. W opisie galerii należy zamieścić informację: "galeria zgłoszona w konkursie >Wielkanocny Zając<"
c. W serwisie smaker.pl, na zdjęciu w jednym z artykułów w dziale Smaczki, ukryty został zając. Należy podać tytuł artykułu z ukrytym zającem oraz odpowiedzieć na pytanie: Czym jest sztuka Latte Art?
d. odpowiedzenie na pytanie znajdujące się w temacie pokoju "Wielkanocny Zając" w serwisie CZATeria.pl.
e. przesłanie zgłoszenia konkursowego zawierającego:
- nick używany w serwisie Deccoria.pl oraz link do konkursowej galerii;
- nick używany w serwisie smaker.pl, tytuł artykułu , w którym został ukryty wielkanocny zając oraz odpowiedź na pytanie: Czym jest sztuka Latte Art?
- nick używany w serwisie CZATeria.pl oraz odpowiedź na pytanie znajdujące się w temacie pokoju ”Wielkanocny Zając”
na adres czat@firma.interia.pl najpóźniej do godziny 23:59:59 dnia 28.04.2011 r. (decyduje data i godzina przyjęcia wiadomości e-mail przez oprogramowanie poczty email Organizatora)
2. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
Wybór Zwycięzców
1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,
c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
3. Zwycięzcami Konkursu zostaną 3 osoby, które poprawnie wykonają Zadanie konkursowe określone w ust. 1 rozdziału III Regulaminu, a ich odpowiedzi na pytania opisowe oraz umieszczone zdjęcia w galerii zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.
4. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością i poczuciem humoru Uczestników oraz poziomem merytorycznym udzielonych odpowiedzi.
Nagrody
1. Fundatorem nagród jest Organizator.
2. Nagrodami w Konkursie są:
I nagroda - blender oraz zestaw gadżetów (w którego skład wchodzą: filiżanka, zegarek z ramką, pendrive, torba ekologiczna oraz smycze każdego z powyższych serwisów)
II nagroda - blender oraz zestaw gadżetów (w którego skład wchodzą: filiżanka, zegarek z ramką, pendrive, torba ekologiczna oraz smycze każdego z powyższych serwisów)
III nagroda -  blender oraz zestaw gadżetów (w którego skład wchodzą: filiżanka, zegarek z ramką, pendrive, torba ekologiczna oraz smycze każdego z powyższych serwisów)
3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została nadesłana nagrodzona odpowiedź na pytanie. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 1 i 2 rozdz. III ust. 1 nagrody przepadają na rzecz INTERIA.PL
4. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę Konkursu danych,  w odpowiedzi na informację mailową Organizatora danych umożliwiających jego identyfikację obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP nie później niż do 7 dni od daty wysłania informacji mailowej przez Organizatora.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez nich adresy. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
8. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.
9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli danych osobowych nie przekaże, lub przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.
VI. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla przyznania nagród.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania lub nicka w serwisach www.czateria.interia.pl, www.deccoria.pl, www.smaker.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.
4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL S.A. Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
VII. Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy wykonują czynności w ramach Konkursu, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.
2. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.


Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

REKLAMA

Wasze komentarze (0)

Brak komentarzy

Polecane artykuły

Ostatnio spodobało się

Informacja

Nie możesz dodać komentarza do tej treści. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.

Edytuj komentarz

Usuń komentarz

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz do artykułu "Konkurs Wielkanocny Zając"? Tej operacji nie można cofnąć.

Wyślij mailem

Informacja

Zgłoś nadużycie

Informacja

To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.
REKLAMA

Wyłącz to powiadomienie

Nie będziesz już więcej otrzymywać powiadomień do tego zdarzenia.
Państwa przeglądarka jest nieaktualna. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, wygodę i komfort użytkowania w tej witrynie, proszę zaktualizować swoją przeglądarkę.
Polub nas, aby otrzymywać niezliczone pomysły wprost na swoją tablicę!

Edycja zdjęcia

Obróć

Informacja

Zaloguj się

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najciekawsze artykuły oraz inspiracje z serwisu Deccoria.pl

Powiadomienia

Informacja

Nie możesz wykonać tej akcji. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.